ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್

 • Silver Carbon Fiber Cloth

  ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಬಟ್ಟೆ

  ಪೂರ್ವ-ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ, ಕಾರ್ಬೊನೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟೈಸೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ 95% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಗಾಲದ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಬಟ್ಟೆ. ಇದರ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಉಕ್ಕಿನ 1/4 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಉಕ್ಕಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 20 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.ಇದು ಇಂಗಾಲದ ವಸ್ತುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ, ಜವಳಿ ನಾರುಗಳ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
 • Carbon Fibre Tap

  ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಟ್ಯಾಪ್

  ಪೂರ್ವ-ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ, ಕಾರ್ಬೊನೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟೈಸೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ 95% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಗಾಲದ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಇದರ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಉಕ್ಕಿನ 1/4 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಉಕ್ಕಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 20 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.ಇದು ಇಂಗಾಲದ ವಸ್ತುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ, ಜವಳಿ ನಾರುಗಳ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
 • Coloured Carbon Fibre Cloth

  ಬಣ್ಣದ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಬಟ್ಟೆ

  ಪೂರ್ವ-ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ, ಕಾರ್ಬೊನೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟೈಸೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾದ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ 95% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಗಾಲದ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಣ್ಣದ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಬಟ್ಟೆ. ಇದರ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಉಕ್ಕಿನ 1/4 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಉಕ್ಕಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 20 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.ಇದು ಇಂಗಾಲದ ವಸ್ತುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ, ಜವಳಿ ನಾರುಗಳ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
 • Green Carbon Fiber Fabric

  ಹಸಿರು ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್

  ಪೂರ್ವ-ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ, ಕಾರ್ಬೊನೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟೈಸೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ 95% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಗಾಲದ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಸಿರು ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್. ಇದರ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಉಕ್ಕಿನ 1/4 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಉಕ್ಕಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 20 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.ಇದು ಇಂಗಾಲದ ವಸ್ತುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ, ಜವಳಿ ನಾರುಗಳ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
 • Satin Weave Carbon Fiber

  ಸ್ಯಾಟಿನ್ ನೇಯ್ಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್

  ಪೂರ್ವ-ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ, ಕಾರ್ಬೊನೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟೈಸೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ 95% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಗಾಲದ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಯಾಟಿನ್ ನೇಯ್ಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್. ಇದರ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಉಕ್ಕಿನ 1/4 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಉಕ್ಕಿನ ಶಕ್ತಿ 20 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.ಇದು ಇಂಗಾಲದ ವಸ್ತುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ, ಜವಳಿ ನಾರುಗಳ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
 • Honeycomb Carbon Fiber Fabric

  ಜೇನುಗೂಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್

  ಪೂರ್ವ-ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ, ಕಾರ್ಬೊನೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟೈಸೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ 95% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಗಾಲದ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ ಜೇನುಗೂಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಬೆಲೆ. ಇದರ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಉಕ್ಕಿನ 1/4 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಉಕ್ಕಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 20 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.ಇದು ಇಂಗಾಲದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ವಸ್ತು ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ, ಜವಳಿ ನಾರುಗಳ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
 • Carbon Fiber Fabric Price

  ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಬೆಲೆ

  ಪೂರ್ವ-ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ, ಕಾರ್ಬೊನೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟೈಸೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾದ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ 95% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಗಾಲದ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಬೆಲೆ. ಇದರ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಉಕ್ಕಿನ 1/4 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಉಕ್ಕಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 20 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.ಇದು ಇಂಗಾಲದ ವಸ್ತುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ, ಜವಳಿ ನಾರುಗಳ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
 • Carbon Fibre 4k

  ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ 4 ಕೆ

  95% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಗಾಲದ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ 4 ಕೆ ಇದು ಪೂರ್ವ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ, ಕಾರ್ಬೊನೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟೈಸೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಉಕ್ಕಿನ 1/4 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಉಕ್ಕಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 20 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.ಇದು ಇಂಗಾಲದ ವಸ್ತುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ, ಜವಳಿ ನಾರುಗಳ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
 • 2×2 Carbon Fiber

  2 × 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್

  2x2 ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ 95% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಗಾಲದ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶೇಷ ಫೈಬರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಪೂರ್ವ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ, ಕಾರ್ಬೊನೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟೈಸೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಉಕ್ಕಿನ 1/4 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಉಕ್ಕಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 20 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.ಇದು ಕೇವಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಗಾಲದ ವಸ್ತುಗಳ ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ, ಜವಳಿ ನಾರುಗಳ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.